Silver Topo Hoops
Silver Topo Hoops Silver Topo Hoops Silver Topo Hoops
$94.00
  • Solid Silver
  • 1 1/4'' Diameter
  • Made by Santa Cruz-based jeweler Bri Bol